Kim Kardashian

Kim Kardashian

TV Personality (USA)